Tvr?a: Izme?u bedema i mosta niknut ?e Bastion svetog Karla

Zašto su izme?u sjeveroisto?nih bedema Tvr?e i cestovnog mosta nabacane hrpe zemlje? Znamo da su radovi kod Vodenih vrata, ali ho?e li ta zemlja ostati tako ili ?e nešto napraviti od njih? - samo su neka od pitanja koje ovih dana upu?uju gra?ani Osijeka. Valerija Vukovi?, ravnateljica Agencije za obnovu Tvr?e, isti?e kako je ta zemlja iskopana radi vra?anja nekadašnjih opkopa oko stare gradske jezgre Tvr?e.

“Te hrpe zemlje iskoristit ?emo za gra?enje Bastiona sv. Karla izme?u bedema i mosta, koji se, prema povijesnim podacima, nekada nalazio tamo. On ne?e biti sagra?en od cigle nego ?e to biti veliki zemljani nasip na kojemu ?emo posaditi travu”, najavljuje Vukovi?. Ina?e, ti radovi provode se u sklopu druge faze opsežnog istraživanja prostora ispred Vodenih vrata, koji su po?eli 15. srpnja. “Premda je taj dio arheološki gotovo potpuno istražen, 25. rujna zapo?et ?e iskapanja na još jedinom malom preostalom komadu prostora”, najavljuje Vukovi?.

Sve navedeno obavlja se uz odobrenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Osijeku te uz suglasnost Grada Osijeka. Radovi se pak izvode u suradnji s Agencijom, a za stru?ni arheološki nadzor zaduženi su Muzej Slavonije te voditelj projekta istraživanja prof. Zlatko Uzelac. Prema njegovoj ideji, u ovoj drugoj fazi produljit ?e se opkopi, a na prošle godine sagra?eni most bit ?e ugra?eni lanci koji ?e ukazivati na to da se svojedobno radilo o pokretnom mostu. Tako?er, na sjevernoj strani Tvr?e obnovit ?e se i dva mala pristupna mosta preko opkopa linete (pred Vodenim vratima) na njihovim položajima zabilježenima na planu Tvr?e iz 1762. godine.

Ina?e, sve radove vezane uz obnovu Vodenih vrata sufinancira Grad Osijek. Tako ?e, primjerice, za obnovu i postavljanje 13 topovskih cijevi na posebnom platou, koje ?e biti nova atrakcija Tvr?e, izdvojit ?emo 50 tisu?a kuna. Mogu?e je da ?e se ti topovi nalaziti naš na Bastionu sv. Karla. Druga etapa trebala biti biti završena do prolje?a.

Kužni pil
Nakon punih 11 godina koliko je (ne u kontinuitetu) bio skriven od o?iju javnosti, odnosno traje njegova restauracija, gra?anima ?e se za koji dan u novom ruhu “ukazati” velika povijesna i turisti?ka atrakcija, Kužni pil u Tvr?i. Zavjetni spomenik kugi iz 1729. godine kona?no je potpuno obnovljen, u što je utrošeno 2,5 milijuna kuna. Gotovo 80 posto sredstava osigurao je Hrvatski restauratorski zavod, a ostatak Agencija za obnovu Tvr?e. Uskoro ?e biti poznat to?an datum otvorenja, do kraja rujna.