2013. u Tvrđi se otvara hostel sa 150 mjesta

Zahvaljuju?i suradnji Grada Osijeka i Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza, 2013. godine u atraktivnom, ali zapuštenom objektu bivše Vojne pekare na Trgu Vatroslava Lisinskog bb u Tvr?i (gra?anima znanom kao "Caritas") trebao bi biti otvoren velik i suvremeno ure?en hostel sa 150 ležajeva! Zvonimir Prgomet, v. d. pro?elnika gradskog Upravnog odjela za gospodarstvo, isti?e kako intenzivni pregovori Grada i HFHS-a traju posljednja ?etiri mjeseca, a ovih dana bit ?e potpisan i ugovor o partnerstvu.

"Dogovoreno je kako ?e Grad dati tu nekretninu, a HFHS osigurati ve?inu sredstava za njezinu temeljitu obnovu. Procjenjujemo kako je za ure?enje 5.775 ?etvornih metara površine unutarnjeg prostora, koliko postoji u toj zgradi u podrumu, prizemlju, na prvom katu i u potkrovlju, potrebno izme?u 25 i 30 milijuna kuna. Nakon ure?enja, HFHS ?e zgradu dobiti besplatno na korištenje na rok od 30 do 35 godina, a potom ?e se ona vratiti Gradu", isti?e Prgomet.

Dio novca osigurat ?e se preko fondova EU-a. Za ure?enje prizemlja i kata kandidirat ?e za sredstva iz fonda IPA IIIc, a za podrum i prizemlje iz strukturnih fondova. "Posrijedi je zašti?eni spomenik kulture pa ?e se obnova provoditi u suradnji s Konzervatorskim odjelom. Sadašnji vanjski izgled zgrade ne smije se mijenjati, osim naravno obnove, a cilj nam je da to bude tzv. green building, odnosno objekt u kojemu ?e biti korišteni prirodni materijali i obnovljivi izvori energije. U podrumu se nalaze i dvije krušne pe?i, koje ?e se obnoviti i biti turisti?ka atrakcija", najavljuje pro?elnik. U objektu ?e se nalaziti sobe sa 150 ležajeva, kuhinja, restoran otvorenog tipa, turisti?ki infopult, velika dvorana za predavanja i dvije u?ionice. "On je zamišljen kao multifunkcionalni omladinski hostel. HFHS ?e ga morati otvoriti 18 mjeseci nakon potpisa ugovora, dakle realno je o?ekivati do jeseni 2013. godine", zaklju?uje Prgomet.

Svjetska mreža hostela
"Uvijek smo isticali kako je za ozbiljan razvoj turizma na osje?kom podru?ju potrebno otvaranje ovakvog, velikog hostela i autokampa", kaže Damir Macani?, direktor Turisti?kog ureda Turisti?ke zajednice grada Osijeka. On ne smatra kako je problem to da ?ak ni mali privatni hostel Tufna u Tvr?i sa samo 20-ak ležajeva, iako je otvoren još prije tri godine, nikako ne može u kontinuitetu puniti svoje kapacitete. "Ovo je nešto potpuno drugo. Prvo, HFHS je umrežen s hostelima u brojnim europskim i svjetskim gradovima, pa njhovi gosti mogu brzo i efikasno saznati za osje?ki hostel. Drugo, hostel ovoga tipa i kapaciteta preduvjet je da bi se u ve?em broju mogli privu?i posjetitelji kojima ne treba hotelski smještaj", isti?e.