Dodjela potpore iz programa „Potpore turističkim manifestacijama u 2021. godini

 

Poštovani,

u nastavku vam donosimo tekst javnog poziva i prijavni obrazac javnog poziva za iskaz interesa za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa "Potpore  turističkim manifestacijama  u 2021. godini“:

Temeljem Odluke donesene na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Osijeka održane 02.listopada 2020. godine, Turistička zajednica grada Osijeka objavljuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa

„Potpore  turističkim manifestacijama  u 2021. godini“

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog poziva su:

 1. Dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Osijeka (dalje u tekstu TZGO) za :
 • TOP  manifestacije od nacionalnog značaja koje se održavaju na području grada Osijeka

(TOP manifestacije su prepoznatljiva događanja, održana najmanje dva puta u posljednjih pet godina za koja se procjenjuje da su motiv dolaska velikog broja posjetitelja te imaju jak promidžbeni učinak u zemlji i inozemstvu)

 • manifestacije od regionalnog i lokalnog značaja na području grada Osijeka
 1. Dodjela nefinancijske potpore projektima i  manifestacijama u vidu osiguranja organizacijsko - logističke potpore (kućice, štandovi, turistička vođenja, promo materijali, promidžba i dr.) na širem području destinacija koje gravitiraju gradu Osijeku

Manifestacije trebaju doprinositi rastu i razvoju turizma u vidu unapređenja/obogaćivanja turističkog proizvoda/ponude, podizanju kvalitete u destinaciji, te povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa. Također, cilj manifestacije kojoj se odobrava potpora treba obuhvatiti i promociju grada Osijeka u zemlji i inozemstvu te sudjelovanje u stvaranju prepoznatljivog imidža grada Osijeka kao regionalnog središta u turističkoj destinaciji u kojoj se nalazi.

Sredstva potpore odobravat  će se za organizaciju i realizaciju:

 • Kulturne i zabavne manifestacije
 • Sportske manifestacije
 • Eno-gastronomske manifestacije
 • Ostale manifestacije

Kongresi i ostala poslovna događanja nisu obuhvaćena ovim Javnim pozivom.

 1. NAMJENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2021. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:

 • Najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i dr.)
 • Nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije
 • Najam prostora za održavanje manifestacije
 • Najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju manifestacije
 • Troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika
 • Honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika
 • Troškove promocije manifestacije (izrada promotivnih brošura ,oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje, online oglašavanje,)
 • Usluge zaštitarske službe
 • Druge troškove neposredne organizacije manifestacije, a koje TZGO smatra opravdanim.

Napomena: u svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizatori manifestacije moraju jasno istaknuti logo TZGO.

Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • Kupnju nekretnina (objekata ili zemljišta) te prijevoznih sredstava
 • Troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade)
 • Izradu internet stranice, prospekata, karte, CD, DVD, filmova i dr.
 • Turističku signalizaciju, izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije
 • Troškove reprezentacije, najma i kupnje vozila te uredskog poslovanja
 • Sve druge troškove koji nisu vezani za neposrednu realizaciju kandidirane manifestacije
 1. KORISNICI SREDSTAVA

Za sredstva potpore mogu se kandidirati trgovačka društva, obrti, sportski savezi, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge, koji su registrirani i posluju minimalno šest mjeseci.

Manifestaciju može kandidirati samo jedan organizator. Ako više (su)organizatora kandidira istu manifestaciju, potporu može dobiti samo jedan organizator.

Za potporu se ne mogu kandidirati organizatori koji su dužnici plaćanja turističke (boravišne) pristojbe i/ili turističke članarine te koji nisu platili sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno obveze prema TZGO (duže od 30 dana) i prema Gradu Osijeku.

 1. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA

Organizator može od TZGO dobiti potporu najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih ukupnih troškova realizacije pojedine manifestacije.

Broj manifestacija koje će se financirati, kao i iznosi odobrenih potpora, ovise o raspoloživom budžetu te broju i kvaliteti pristiglih prijava.

Realizacija potpora uvelike ovisi i o epidemiološkoj situaciji u 2021.godini.

 1. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE POTPORE TZGO

Pri odluci o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:

R.br.

KRITERIJ

Broj bodova

1.

Karakter manifestacije  (sastav izvođača – domaći i/ili inozemni )

 

a)

Međunarodni – izvođači i sudionici iz RH, susjednih i drugih zemalja

15

b)

Regionalni – izvođači i sudionici iz RH i susjednih zemalja

10

c)

Nacionalni – bez inozemnih izvođača i sudionika

5

2.

Sadržaj, originalnost  i kvaliteta manifestacije

 

a)

Iznimna kvaliteta sadržaja i sudionika programa, velik broj posjetitelja,

usmjerenost na ciljne skupine.

20

b)

Kvalitetan sadržaj s fokusom na jednu ili više ciljnih skupina        

15

c)

Jednostavan sadržaj, manji broj posjetitelja

5

3.

Značaj manifestacije za stvaranje motiva dolaska u destinaciju, odnosno, doprinos razvoju turističkog proizvoda grada Osijeka

 

a)

Iznimno visok – posjetitelji s međunarodnih tržišta

20

b)

Visok – posjetitelji s nacionalne i regionalne razine

15

c)

Srednji – posjetitelji s međužupanijske i županijske razine

10

d)

Nizak – posjetitelji s lokalne razine, manifestacija značajna za zajednicu

3

4.

Značaj manifestacije za obogaćivanje i razvoj turističke ponude u destinaciji   

 

a)

Iznimno visok

20

b)

Visok

15

c)

Srednji

10

d)

Nizak

3

5.

Trajanje manifestacije

 

a)

3 i više dana

5

c)

2 dana  

3

d)

1 dan

1

6.

Tradicija održavanja manifestacije / održivost

 

a)

Više od 10 godina

5

b)

5 do 10 godina

4

c)

3 do 4 godine    

3

d)

2 godine

2

e)

Održava se prvi put

1

7.

Sudjelovanje drugih subjekata javnog i/ili privatnog sektora     

 

a)

Financijski sudjeluje tri ili više subjekata javnog i privatnog sektora

10

b)

Financijski sudjeluje jedan ili dva subjekta javnog i privatnog sektora     

5

c)

Projekt nema nikakvu potporu javnog i privatnog sektora

0

8.

Promocija manifestacije (media plan )

 

a)

Oglašavanje u medijima na stranim tržištima i u medijima u RH te

društvenim mrežama

20

b)

Oglašavanje u regionalnim i nacionalnim medijima u RH te na društvenim mrežama

10

c)

Oglašavanje u lokalnim medijima i društvenim mrežama

5

9.

Medijska pokrivenost događanja            

 

a)

Reportaže i vijesti u RH i medijima na stranim tržištima

20

b)

Reportaže i vijesti u regionalnim i nacionalnim medijima u RH     

10

c)

Reportaže i vijesti u lokalnim medijima

5

10.

Ekonomski i dr. učinci manifestacije ili događanja (broj posjetitelja, broj noćenja, promet/prihod od manifestacije ili događanja)

 

a)

Iznimno visok

15

b)

Visok

10

c)

Srednji

5

d)

Nizak

0

Maksimalno mogući broj bodova:

150

Uvjet za dodjelu potpore je da prijavljeni program ostvari najmanje 50 bodova.                                               

Povjerenstvo za provedbu, po provedenom bodovanju i odabiru manifestacija koje su ostvarile 50 i više bodova, procjenjuje svaku pojedinu manifestaciju s obzirom na njezino značenje i potrebe financiranja te utvrđuje prijedlog iznosa potpore svake manifestacije ponaosob.

Kod dodjela nefinancijske potpore projektima i  manifestacijama u vidu osiguranja organizacijsko - logističke potpore ( kućice, štandovi, turistička vođenja, promo materijali, promidžba i dr.) na širem području destinacije koje gravitira gradu Osijeku može se izuzeti minimalan broj bodova.

Broj bodova je samo jedan od kriterija na bazi kojih komisija odlučuje o iznosu potpore pojedinoj manifestaciji. Ostali kriteriji za definiranje iznosa potpore se odnose na financijsku konstrukciju manifestacije i dostupnost drugih kanala financiranja, kao i ostale relevantne faktore o kojima će komisija raspravljati u procesu donošenja prijedloga.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za kandidiranje manifestacija za potporu TZGO-a

 • Popunjen Obrazac JPM-2021 (Prilog 1) koji je sastavni dio Javnog poziva– objavljen na web stranici TZGO-a: www.tzosijek.hr
 • Dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije  (preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra)
 • Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga Organizatora prema državi (ne stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva)
 • Potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Osijeka da ne postoji dospjelo dugovanje prema Gradu Osijeku po bilo kojoj osnovi
 • Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz čl.48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN26/15)
 • Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da se protiv trgovačkog društva i obrta  odnosno osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva odnosno obrta ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv gospodarstva opisana u Glavi XXIV. Kaznenog zakona RH (NN 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15)
 • Program i troškovnik manifestacije

TZGO zadržava pravo od Organizatora manifestacije zatražiti dodatna pojašnjenja zahtjeva, kao i dodatnu dokumentaciju, koju smatra potrebnom za kvalitetno donošenje odluke o dodjeli sredstava potpore.

 1. POSTUPAK REALIZACIJE  PROGRAMA

Obradu, evidentiranje i ocjenu valjanosti zaprimljenih prijava provodi Turistička zajednica grada Osijeka sukladno kriterijima ovog Javnog poziva. TZGO dostavlja popis manifestacija  Povjerenstvu za provedbu Programa potpore turističkim manifestacijama, kojeg imenuje Turističko vijeće.

Povjerenstvo predlaže donošenje Odluke o raspodjeli sredstava iz Programa potpore turističkim manifestacijama, koju donosi Turističko vijeće Turističke zajednice grada Osijeka.

S korisnicima se sklapa Ugovor o organizaciji i namjenskom korištenju sredstava, kojim se reguliraju međusobna prava i  obveze, a osobitu isključivu odgovornost organizatora za eventualnu štetu nastalu povodom organiziranja manifestacije, kontrolu namjenskog korištenja sufinanciranih sredstava u svrhu unapređenja manifestacije kao i povrat uplaćenih sredstava za slučaj težih povreda od strane Organizatora i dr.

Popis korisnika s odobrenim iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava biti će objavljen na internetskim stranicama TZGO (www.tzosijek.hr).

 1. ROK I NAČIN PODNOŠENJA KANDIDATURE

Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI.  podnose TZGO najkasnije do 19.10.2020. godine.

Neće se uzeti u razmatranje:

 • Koncerti zabavne glazbe, proslave godišnjica i obljetnica te natjecanja strukovnih udruženja
 • Kandidature s nepotpuno ispunjenim obrascem zahtjeva
 • Kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke VI.
 • Kandidature koje se ne dostave u roku
 • Kandidature namijenjene isključivo lokalnom stanovništvu
 • Kandidature organizatora koji ne mogu biti korisnici potpore prema ovom pozivu
 • Kandidature organizatora koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine te koji nisu platili sve dospjele obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno obveze prema TZGO i Gradu Osijeku.

Procedura korištenja potpore:

 • TZGO s korisnikom potpore potpisuje Ugovor o korištenju potpore
 • Najkasnije 30 dana nakon realizacije događanja organizator je dužan TZGO dostaviti Izvješća o realizaciji događanja i utrošenim sredstvima potpore
  • Foto i druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija događanja (tiskani promotivni materijali, linkovi na web stranice, Facebook profile i dr.)
  • Ispunjen formular Financijsko izvješće (Prilog 3)
  • Priložene fotokopije računa izvođača/dobavljača te dokaz njihovog podmirenja (uplatnice, virmani, bankovni izvadci, izvadci e-bankarstva)
  • Podatke/procjene o rezultatima događanja, a prema kriterijima iz točke V. ovog natječaja
  • Dokaze o provedenom oglašavaju (preslike novinskih reklama, screenshot-ove oglašavanja na internetskim portalima ili društvenim mrežama, snimku radijske ili TV reklame i ostalo)
  • Dokaze o medijskoj pokrivenosti događaja (press clipping)
 • Najkasnije 30 dana nakon zaprimanja izvješća, i njegove verifikacije, TZGO će dobitniku potpore isplatiti dodijeljena sredstva
  • Iznimno kod TOP događanja mogu se prema ranijem dogovoru izvršiti avansne uplate Priložene fotokopije predračuna izvođača/dobavljača te dokaz njihovog podmirenja (uplatnice, virmani, bankovni izvadci, izvadci e-bankarstva) direktno dobavljaču.

TZGO ima pravo provjere točnosti podataka/dokumenata navedenih u natječajnoj dokumentaciji i izvješću, kao i praćenja realizacije manifestacije te kontrolu namjenskog trošenja sredstava. Ukoliko TZGO utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, organizator je dužan, u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost, izvršiti povrat sredstava.

Prijave se mogu poslati poštom preporučeno (priznaje se datum poštanskog žiga) ili osobno donijeti (radnim danom od 9:00- 15 :00 sati) na adresu – Turistička zajednica grada Osijeka, Županijska 2, 31000 Osijek. Na omotnici treba biti sljedeća naznaka – NE OTVARAJ – javni poziv – POTPORA DOGAĐANJIMA.

Ur.broj: 174-01/2020.

Osijek, 05.10.2020.

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje
Prijavni obrazac javnog poziva možete preuzeti ovdje